Welcome to the By Spartan Law Kennels website.  


  By Spartan Law Kennels Intro

Staffordshire Bull Terrier kennel: By Spartan Law

We zijn een kleine FCI geregistreerde kennel, gelegen in het Zuidelijke puntje van Nederland. We beperken ons tot het "Atletische" type dat op karakter gefokt word. Al onze honden worden goed gesocialiseerd en bij mijn kinderen opgevoed. Onze honden zijn gefokt naar het oude type van de Staffordshire Bull Terrier en specifieker zijn voorganger: de Bull and Terrier. Datgezegd, zijn we ervan overtuigd dat fokken een doorgaand proces is en dat onze honden een reflectie van zulke selectie-criteria zijn. We komen niet met idiote claims op de proppen, we zijn overtuigd van ons fokproduct. We zullen hoogstens één a twee nesten per jaar fokken. Dit kan betekenen dat het gebruik van wachtlijsten niet geschuwd zal worden. Voelt u vrij om uw interesse te tonen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Het voordeel van een klein opgezet fokprogramma als de onze is dat het de gelegenheid biedt om de honden goed gesocialiseerd te houden, zoals deze honden ook bedoeld zijn om gehouden te worden. Dit is een hobby en een passie (obsessie). Wij fokken niet om onszelf te spekken, het meeste van het geld van deze honden wordt gebruikt ten behoeve van deze honden of de benodigdheden voor hen. Als je deze honden niet op de juiste manier kan houden, zoek dan alstublieft verder, dit is niet de kennel voor u. Als u niet de kennis van dit type Staffordhire Bull Terrier van de oude stempel heeft maar toch al een pup wilt van ons: probeer het ergens anders. Deze honden hebben verantwoordelijke eigenaren als harde vereiste.

Dit ras is niet voor iedereen!

Datgezegd, de informatie op deze website kan van nut zijn om de beginneling ten opzichte van dit type hond, dat ooit dit ras definieerde, te introduceren. Wij stimuleren het verbreden van de kennisbasis, het elimineren van ongegronde vooroordelen en indien van toepassing achtereenvolgens verantwoordelijk eigenaarschap van honden in het algemeen en bepaalde rassen in het bijzonder.

Klik voor meer informatie.
  By Spartan Law Kennels Intro

Staffordshire Bull Terrier kennel: By Spartan Law

We're a small FCI registered kennel, located in the southern region of The Netherlands. Specializing in "Athletic" blood that is character-bred. All our dogs are well socialized and raised with my kids. Our dogs are true to the old style form of the Staffordshire Bull Terrier or more precisely it’s predecessor: the Bull and Terrier. That said, we believe breeding is an on-going process and our dogs are a reflection of such selection criteria. We won't make any crazy claims about our dogs, we’re confident in what we’re breeding. We'll be doing one or two breedings a year at the most. This can mean that the use of waiting lists won’t be shunned. Feel free to express your interest, so that we will keep you informed.

Having a small operation allows us to keep our dogs well socialized, as they were intended to be kept. This is a hobby and a passion (obsession). We don't breed for income, most of the money from these dogs goes back into the yard or dogs. If you can't keep these dogs the way they should be kept, please move on, this isn't the kennel for you. If you don't have knowledge of the old style type of the Staffordshire Bull Terrier but insist to have a pup look elsewhere. These dogs require responsible ownership.

This breed is not for everyone!

That said, the information on this site can help to introduce the novice to the type of dog that once defined this breed. We stimulate broadening of the knowledge base, the elimination of unjust prejudices, and if suitable successive responsible ownership of dogs in general and certain breeds in particular.

Click to read more.
  Latest News