Verantwoordelijk Eigenaarschap van een Hond

Een introductie in verantwoordelijk eigenaarschap van een hond

Het kopen van een hond is het gemakkelijke deel. Het moeilijke deel is om vervolgens in goede verzorging te voorzien. Hier geven we enkele basis-suggesties voor verantwoordelijk eigenaarschap van een hond:

Het houden van honden behelst automatisch ook het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van het houden van de eigen hond(en) en ten opzichte van de buren – en de huisdieren van de buren – om deze veilig van elkaar(gescheiden) te houden. Een hond die een keer loskomt kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een fout – een opengelaten hek, een afscheiding met een zwakke plek. Een hond die regelmatig loskomt, heeft echter een eigenaar die ofwel niet er om geeft ofwel niet begrijpt wat er op het spel staat.

Heb er begrip voor dat honden honden zijn. Honden achtervolgen katten, kippen en andere kleine dieren, en doden ze ook soms. Ze hebben iets wat prooidrift wordt genoemd, een instinct dat van cruciaal belang is om als soort te kunnen overleven. Honden kunnen ook beschermend zijn ten opzichte van hun territorium en “indringers” daarvan aanvallen. Als ze los lopen kan hun territorium de hele wijk beslaan. Het spreekt voor zich dat hoe groter en sterker de hond, hoe meer schade het kan doen ten gevolge van zijn instinct om te achtervolgen of om zijn territorium beschermen.

Naast deze twee elementen speelt vooral bij honden van zogenaamde “gladiator rassen” die van een knokpartijtje met andere honden houden, dit kan voor veel problemen zorgen met name in landen die rasspecifieke regelgeving (Breed Specific Legislation) handhaven. Verantwoordelijk eigenaarschap, uitgebreide kennis van de hond, anticiperend vermogen, en de vaardigheid om een eventueel gevecht zo effectief mogelijk te beëindigen (wij raden het juiste gebruik van een “break stick” aan).

Verantwoordelijk eigenaarschap van een hond vereist deze simpele regels:

1. Een hond aan een riem kan gecontroleerd worden, een hond die losloopt niet.

2. Goede afscheidingen zijn het recept voor goede buren waar het honden betreft. Controleer de afscheidingen op zwakheden. Als niemand thuis is, moeten honden in veilig afgesloten ruimtes gehouden worden. Als je hond graaft, overweeg dan het bouwen van een sterke kennel en daarbij het gebruik van een harde vloer, danwel kippengaas onder het vloerdeel.

3. Breng tijd door met je hond. Honden die gesocialiseerd zijn ten opzichte van mensen en nieuwe situaties leveren minder problemen, zelfs als ze onverhoopt losbreken.

4. Investeer in de juiste diergeneeskundige verzorging van je hond.

5. Castreer of steriliseer je hond om ongewenste puppies te voorkomen. Onthoud wel dat dit niet het antwoord op alles is en dat dit een hond van een (potentieel) fokprogramma excludeert.

6. Registreer je hond en gehoorzaam de hond- en aanlijnregels in jouw gemeenschap. Dit is van speciaal belang bij rassen die onder rasspecifieke regelgeving (Breed Specific Legislation) vallen, Staffordshire Bull Terriers moeten bijvoorbeeld een FCI stamboom en een daaraan gekoppelde geďmplanteerde chip hebben in Nederland, naast de algemene regels voor honden.

7. Respecteer het feit dat niet iedereen van honden houdt – uw hond kan vriendelijk zijn maar uw buur weet dat niet en kan het misschien ook niet interesseren om het te weten te komen.

Dit zijn geen gecompliceerde voorzorgsmaatregelen, maar enkel de eigenaar van het huisdier zelf kan ze nemen. Neem alstublieft uw verantwoordelijkheid voor uw hond.

Dit zal u en anderen helpen om voor een lange tijd van uw hond te genieten.
  Responsible Dog Owner

An introduction in being a responsible dog owner

It's easy enough to get a dog. The hard part is following through with proper care. Here are some basic suggestions for responsible dog ownership:

People who own dogs have to take responsibility for keeping both their dogs and neighbors -- and neighbors' pets -- safe from one another. A dog that gets loose once can not be blamed on a mistake -- a gate left open, a fence that had a weak spot. A dog that is loose regularly has an owner that either does not care or does not understand what's at stake.

Understand that dogs are dogs. Dogs chase cats, chickens and other small animals, and sometimes they kill them. They have what's called a prey drive, an instinct crucial to their survival as a species. Dogs can also be protective of their territory and attack “intruders”. If they are running loose, their territory can be a whole neighborhood. Obviously the bigger and stronger a dog, the more damage it can do because of its instinct to chase or to protect its territory.

Furthermore, especially dogs of so called “gladiator breeds” are known for their love to rumble with other dogs, and this can cause a lot of trouble especially in countries that enforce Breed Specific Legislation. Responsible ownership, good knowledge of the dog, anticipation and the skill to break up a fight as effective as possible (we recommend the proper use of a break stick).

Responsible dog ownership requires these simple rules:

1. A dog on a leash can be controlled. A dog running free can not.

2. Good fences make good neighbors when it comes to dogs. Check for weaknesses in fences. When no one is home, dogs should be kept in secure areas. If your dog digs, consider building a strong kennel and putting in a hard floor or chicken wire under the dirt floor.

3. Spend time with your dog. Dogs that are socialized to people and new situations are less likely to cause problems, even if they should get loose.

4. Invest in the proper veterinary care for your dog.

5. Spay or Neuter your dog to prevent unwanted litter of puppies. However, remember that this is not the answer for everything and eliminates a dog form a (potential) breeding program.

6. License and Register your dog and obey the dog/leash laws in your community. This is of special importance with breeds that are enforced under Breed Specific Legislation, for example the Staffordshire Bull Terrier needs to have a FCI pedigree combined with a matching implanted chip in the Netherlands, in addition to the general rules for dogs.

7. Respect the fact that not everyone likes dogs - your dog may be friendly but your neighbor doesn't know and may not care to know.

These aren't complicated provisions, but only the pet's owner can execute them. Please take responsibility for your dog.

This will help you and others to enjoy your dog for a long time.