BSL kennel breedings - een algemene inleiding

BSL kennel breedings - een algemene inleiding

Ons doel en onze fok ethiek:

Het doel wat we bij al onze breedings nastreven is het fokken van deze honden, zo dicht mogelijk tegen de wijze waarop de Bull and Terrier (B&T; de voorganger van de Staffordshire Bull Terriër (SBT)) werd gefokt. Dit zou alles moeten zijn wat u moet weten.

Voor de beginneling zullen we het iets meer verduidelijken: wij streven naar een hond die werkelijk van dit type is, een intelligente, zeer mensvriendelijke, geharde, gezonde en atletische hond met het onberispelijk wilskrachtige karakter, dat kenmerkend is voor de gedrevenheid en het dominante lef waar de B&T en SBT vroeger bekend om stonden en wat nog steeds een beschrijving dit ras moet zijn. We gebruiken de beste voorbeelden van een aantal van de lijnen, die werkelijk beschikken over deze eigenschappen. Aan alle nieuwelingen: schaam je niet, iedereen moet ergens beginnen. Weet dat een hoge mate van kennis noodzakelijk is voor een verantwoordelijk eigenaarschap van honden in het algemeen, en van bepaalde rassen in het bijzonder als gevolg van media-demonisering. Bovendien weet dat we onverantwoord eigendom van welke hond maar ook niet bevorderen, laat staan één van de rassen waar we zo van houden.

Incidentele outcrosses binnen de top lijnen hebben bewezen een zeer waardevolle toevoeging aan de SBT genepool in het algemeen te zijn, en kunnen ook worden opgenomen in ons eigen fokprogramma, weliswaar na een goede evaluatie.

Aanvragen

Ras liefhebbers en verantwoordelijk fokkers kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie over pups die momenteel beschikbaar zijn en over de komende breedings. Al onze reuen, teven en pups krijgen de beste zorg in onze kennel. Neem niet de moeite contact met ons op te nemen over een hond, tenzij u deze honden en hun behoeften kent.

Wij hebben allemaal een eigen leven. Wij respecteren uw privé-leven, en verwachten ook dat u het onze respecteert. Alle bezoeken aan onze kennel worden daarom alleen op afspraak verleend.

Wilt u een goedkope hond, een koopje? Onze honden zijn niet goedkoop. Alleen serieuze aanvragen. Doe zelf onderzoek voordat u contact met ons op neemt. Verdoe onze tijd niet.

Stud Service:

De Stud (Dekreu) Service wordt geleverd aan enkele verantwoordelijke fokkers, die ofwel hun eigen fokprogramma willen verrijken met de deugden van onze mannelijke honden, of maximale atletische eigenschappen, gezondheid en karakter willen toevoegen met een minimale afwijking van hun eigen fokprogramma, waarin puur esthetische normen de centrale elementen vormen.

Hier worden geen honden gefokt, gehouden of verkocht voor gebruik bij onwettige doeleinden.  BSL kennel breedings - a general introduction

BSL kennel breedings - a general introduction

Our goal and breeding ethics:

Our goal in all our own breedings is to breed these dogs as close as possible to the way the Bull and Terrier (B&T; the predecessor of the Staffordshire Bull Terrier (SBT)) was bred. This should be all you need to know.

For the novice we will break it down just a little bit more: we strive to produce a dog true to this type, an intelligent, extremely people friendly, hardy, healthy and athletic dog of impeccable strong-minded character, that incarnates the high drive and the dominant boldness that the B&T and SBT were once renown for and should still define this breed. We use premium examples of some of the lines, which do possess these traits. To all novices: do not be ashamed, we all have to start somewhere. Do know that a high degree of knowledge is necessary for responsible ownership of dogs in general, and certain breeds in particular due to media demonisation. Furthermore, do know that we do not promote irresponsible ownership of any dog, let alone one of the breeds that we hold so dearly.

Occasional outcrosses within premium strains have proven to be a quite worthwhile addition to the SBT genepool in general, and may also be incorporated in our own breeding program after proper evaluation.

Inquiries

Breed enthusiasts and responsible breeders can contact us for details on pups currently available and on upcoming breedings. All our studs, bitches, and pups receive the very best of care on our yard. Do not bother contacting us about a dog unless you know these dogs and their needs.

We all have private lives. We respect your private life, please return the favor. All visits to our yard are therefore by appointment only.

Want a cheap dog, a good hustle? Our dogs are not cheap. Serious Inquiries Only. Educate yourself before contacting us. Do not waste our time.

Stud Service:

Stud Service can be provided for those few responsible breeders, who either want to infuse their own breeding program with the virtues of our male dogs; or want to infuse maximal athleticism, health and character with a minimal need for deviation of their own breeding program, in which pure aesthetic standards are the core elements.

No dogs bred, raised or sold for any illegal purposes.