By Spartan Law Kennels Introductie deel 2

Staffordshire Bull Terrier kennel: By Spartan Law

Welkom op onze site. Wij zijn ambassadeuren voor de Spartaanse rassen en voorzien in een informatieve website die probeert enig licht werpen op bepaalde aspecten van deze fantastische rassen, waarover zoveel misvattingen bestaan.

Wij houden van veelzijdige, atletische, werkhonden met een uitstekend temperament en de aard, bouw en uithoudingsvermogen zoals deze honden bedoeld zijn. Wij zijn van mening dat een goed fundament de basis vormt van een goede toekomst. Onze passie voor deze honden wordt weerspiegeld door het gedrag, intelligentie en lichamelijke vermogens van onze honden. Elke hond wordt beschouwd als een lid van een erfenis van een grote familie die naar wij hopen zal blijven groeien voor generaties lang in handen van verantwoordelijke eigenaars. We hebben nog nooit mooie beweringen gedaan, de honden moeten voor zich spreken. Wij zijn van mening dat mensen de honden moeten houden, voeden en fokken die ze leuk vinden, maar ook de keuze van anderen moeten respecteren.

Hoewel wij de geschiedenis van het ras erkennen, het verleden is het verleden. Als u op zoek bent naar honden voor illegale activiteiten neemt u de afrit naar de dichtstbijzijnde zoekmachine, u verspilt hier uw tijd en de onze, omdat u zoekt op de verkeerde plaats. Het is heel eenvoudig: open uw zoekmachine en kijk elders. Wij hebben altijd de voorkeur gegeven aan het type honden van de oude stijl want dat is de manier waarop het ras bedoeld was en zich al 200 jaar ontwikkeld zou moeten hebben. Om inzicht te krijgen en het groot brengen van welk ras dan ook, moeten we weten hoe ze zich heeft ontwikkeld, hun geschiedenis kennen, aanvaarden, erkennen en het bestuderen. Zonder het verleden is er geen heden, noch een toekomst. Het verleden heeft de fantastische honden die we vandaag de dag hebben gemaakt. Deze honden zijn zo intelligent en veelzijdig: ze kunnen bijna alles wat de conventionelere rassen kunnen en vaak ook nog beter, probeer het maar is ons motto. Als u wilt helpen bij het behoud van een echte vertegenwoordiger van een echte hond, in plaats van een lege huls, zult u naar alle waarschijnlijkheid respect hebben voor onze inspanningen.

We promoten dit ras niet voor iedereen, maar we promoten een verantwoord houden van honden door elke eigenaar. We zullen altijd aan de wereld laten zien wat een fantastische honden ze zijn en niet de media monsters zoals ze worden afgeschilderd op het nieuws. Hondenliefhebbers moeten spoedig eens wakker worden, zodat ze gaan beseffen dat er kracht is in eenheid en er geen macht is in verdeeldheid. Dat gezegd hebbende, blijf trouw aan de hond met de capaciteiten zoals het bedoeld was, anders is uw werk niet het voortbestaan van een echt ras, maar een leeg vat. Mensen moeten stoppen met het dom gehakketak, roddelen en het verbieden van een ander, voordat zij overal een verbod leggen op deze (onze!) honden. Wij nemen niet deel aan enige vorm van internet geroddel, omdat we denken dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan het argument over honden en / of hun eigenaars. Wij voorzien via dit medium in informatie zodat de mensen een voorproefje kunnen krijgen van wat wij vertegenwoordigen. Wij willen dit beŽindigen met de volgende woorden: Sta voor iets, of val voor alles.

Veel plezier tijdens uw verblijf,

By Spartan Law kennels
  By Spartan Law Kennels Introduction part 2

Staffordshire Bull Terrier kennel: By Spartan Law

Welcome to our site. We are ambassadors for the Spartan breeds and provide an informational website in order to try to shed some light on certain aspects of these great breeds that are misunderstood to such an extent.

We do love the all-round, athletic, working dogs with sound temperaments and the heart, build and stamina as these dogs were meant to be. We believe that solid foundations are a necessity to create solid futures. Our passion for these dogs is reflected by the behavior, intelligence and physical capabilities of our dogs. Every dog is considered a member of a legacy of a great family that we hope will continue to flourish for generations in the hands of responsible owners. We have never made fancy claims, the dogs should speak for themselves. We feel that people should keep, feed and breed the dogs they like but also respect others for what they choose to do.

While we acknowledge the history of the breed the past is the past. If you are looking for dogs for illegal activities please exit now and move along, you are wasting both your time and ours because you are looking at the wrong place. It is very simple: just open your search engine and look elsewhere. We have always preferred the old school type dogs because that's the way the breed was intended to be for over 200 years. To understand and raise whatever breed properly, we must know how they evolved, know their history, accept it, acknowledge it and study it. Without the past we could not have the present, nor the future. The past is what created the great dogs we have today. These dogs are so intelligent and versatile, they are good at almost everything any conventional breed is good at, just try is what we say. If you like to help in the preservation of a true representative of a real dog, instead of a hollow shell you will very likely respect our efforts.

We do not promote this breed to everyone, however, we do encourage responsible dog ownership by every owner. We will always be committed to showing the world what great dogs they are and not the media monsters they see on the news. Something dog folks need to wake up and realize is that there is power in unity, there is no power in segmentation. That said, stay true to the dog and its capacities as it is intended to be, otherwise you are not putting effort in the survival of a true breed but an empty vessel. People need to stop the stupid bickering, gossiping and banning of one another before they ban these (our!) dogs everywhere. We do not participate in any kind of internet gossip, since we think there are more important things in life than arguing about dogs or their owners. We put this info here so people can get a small taste of what we represent. We will end this by saying: Stand for something, or you will fall for anything.

Enjoy your stay,

By Spartan Law kennels